Search form

Yohane 17:15

15Ni bua mai naso awa zebu emira ena soero pumasise kota, Satan meni nukare waya wai azu, ni nukare soremasise begomo tona ewa.