Search form

Yohane 17:2

2Ni ema eni namore potisa. Potiro na nuai me ewanana awa numorekare potanise sero na zebu serora ema bama amira mama bamubake potisa.