Search form

Yohane 17:20

Yesu meni ema ge ninai nakai emo begomo senua.

20Ota na nukare emo gege oko begomo tona. Ge tugata wara niniro na tuma diamunora nukare emo dai begomo tona.