Search form

Yohane 17:22

22Nage duba da wero nowenage, da ago ine nukare duba da wero nuarise sero ni putou namore potisa da awa numorekare potitinona.