Search form

Yohane 17:23

23Na numorekare dai itana ni da ago namore dai itasa nukare duba meni puniro daimata wero nuare. Ago wero nuara ema na tuma kaka diamu inowera ami na iyetisa osena awa garise. Agoro nine na duba meni punitinoise nukare dai punitinowesa awa giro baitarise.