Search form

Yohane 17:4

4Bua ge namore sesa awa wero tupie pesunitinona. Ago inoise zazo niso de ike nitana.