Search form

Yohane 17:6

Yesu meni bua mai nuso emo begomo senua.

6Erama dapikarago amira nana ena ema eni sianiro namore potisa naso wewa. Are na susu niso numorekare kerenisena. Dubu niso asai noiwa awa namore potisa nukare ge niso niniro puro poti dube niro nowera.