Search form

Yohane 17:7

7Nukare zeme nena naso dapikarago niso nana ena gege tupewia awa gosinowera.