Search form

Yohane 18:1

Yesu ni buara noinu pumuwa.

1Yesu nu begomora ge awa senu tepo wenu eriro bua mai nuso pumuro nate ena osero ou Kidoron semuro zebu zora ni bua itisonua amira bamuwa.