Search form

Yohane 18:11

11Ago wenu Yesu meni Petorore ego senua awa, “Kasiwa niso egira poti toyae. Yaya ei awa Mama naso meni namore potitinoya, awa azu duanise inosita?” Ago senua awa.