Search form

Yohane 18:13

13Beniro puro gita bamu Anasira nana sora niwa awa. Zepa amire ema zo zazo nuso Kayafa ami pris bamu wero noisonua. Nune Anasira mai bama diri atiro noisonua.