Search form

Yohane 18:14

14Kayafa nune gita Yuda emare ge ego senua awa, “Ema nakai dapikarago waya wero tepo wai azu, nu daimata ami nakai emo betaise sai itia.” Gita ago senua awa.