Search form

Yohane 18:15

Petoro meni Yesu begi wenua.

15Polis meni Yesu poti Anasira nana niwa Simon Petoroto otao nuso zore nuto Yesu puro bamuwa awa ama ganero bamuwato awa. Petorora otao awa pris bamu meni gosinoinsonua, are Yesu ama ganero toi goma mokara ninua awa.