Search form

Yohane 18:18

18Pris bamura soumaire soldiare nukare zazama wenu giro ni wero awinoiwa Petoro nu da ago bamu nusokare nana soe niro ni awenua awa.