Search form

Yohane 18:22

22Ago senu dia ema dopero itiwa amira nana zo meni Yesu opewe dero ego senua awa, “Ni nogoro ge ago ine pris bamure tosi?”