Search form

Yohane 18:23

23Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ge waya sesena sia tosa amira susu se gare. Ota na ge kokopai tona amira nogoro na doinosi?” Ago senua awa.