Search form

Yohane 18:24

24Anasi meni senu Yesu beniro puro bamu pris bamu zo zazo nuso Kayafa amira nana niwa awa.