Search form

Yohane 18:25

Petoro meni Yesu noko begi wenua.

25Simon Petoro nu ni awinoise itinu nukare nu noko atata wero ego sewa awa, “Bua mai nusora dubu amira nana zo ni awani, tanita?” Ago sewa nu begi wero ego senua awa, “Na tepo.”