Search form

Yohane 18:26

26Ago senu pris bamura soumai zo, Petoro meni dana kesenua amira dikai zo, ami ego senua awa, “Ina ni ni buara ena Yesure dai dopero itesa geni, tanita?”