Search form

Yohane 18:28

Nukare Yesu Pilatora nana puro bamuwa.

28Pina atinu nukare Yesu Kayafara nana sora ena puro osero bamu Roma ema zo nukare dia inoisonua amira nana niwa awa. Yuda ema nukare Betai Daininua amira bona namu sero inoiwa, are nukare pura sisai azu, nukare Pilatora nana sora kaka toyamu wewa. Awa nera kota, Yuda ema meni ego toise noisowa awa, “Duba nasokai bemitire wai azu, nakai ema Yudakora nana oko toyanekai.”