Search form

Yohane 18:3

3Are Yesu bua mai nusore ago noiwa Yudas kerenai ema ami pris babezinomare Farisayore amira polis eni ata soldia eni awa puro gita wenu bana izimuro lam gaero gi ami puro bamuwa awa.