Search form

Yohane 18:30

30Ago senu nukare ego sewa awa, “Nu pasina kaka wamu nuamia, awa nakare niso nana oko puro mamenakare.”