Search form

Yohane 18:32

32Yuda ema ago wewa Yesu nu nutope gita, “Na ni pasinaira dara betamunona,” ago senua amira ge me wenua.