Search form

Yohane 18:33

33Pilato meni so mokara baro Yesu zawa senu bamunu ego senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?”