Search form

Yohane 18:35

35Ago senu Pilato meni ego senua awa, “Na Yuda ema oko aewa. Ema mamana niso ata pris babezinoma ami ni naso nana potitinora. Ni ne wetesi?”