Search form

Yohane 18:36

36Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na zebura ena ema tua oko wero nowena. Na zebura ena ema tua inoise nuamena, awa ema dubu naso meni gi ami puro na soremara Yuda ema na oko pamera. Tua wero nuaira bua naso awa zebura oko itia.”