Search form

Yohane 18:37

37Ago senu Pilato meni ego senua awa, “Agoro ni ema tua zo ni?” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Awa, are tosa awa. Na ema tua zo. Na ge me susure kerenamu sero osero zebura ena kei awena awa. Ge me yaba inowera ami ge naso ninitinowera.”