Search form

Yohane 18:38

38Ago senu Pilato meni ina ego senua awa, “Ge me awa neni?” Ago sero kei damu niro Yuda emare ego senua awa, “Na ema emira pasina tamamu sero kau inomite zo kaka tamamu wetena.