Search form

Yohane 18:39

39Ota tani nisokare zo itia. Betai Daininua amira pura nisokarera ena sawewa benai ema zo awa-diawena tepo susawewia. Are pura emire ninawa na Yuda emara ema tua nisokare awa-diana nuaise towita?”