Search form

Yohane 18:4

4Yesu meni nena dapikarago numore wamu inoiwa awa giro eriro gita baro nukare tamuro atata wero ego senua awa, “Nikare aware kau inowi?”