Search form

Yohane 18:5

5Ago senu nukare ego sewa awa, “Nasaretera ema zo zazo nuso Yesu awa kau inonakare.” Ago sewa nu ego senua awa, “Na ewa.” Ago senua awa. Yudas kerenai ema awa soldiare dai dopero itinua awa.