Search form

Yohane 18:6

6Are Yesu meni, “Na ewa,” ago senu nukare azu atune baro duuwa awa.