Search form

Yohane 18:7

7Ago wewa noko atata wero ego senua awa, “Nikare aware kau inowi?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Yesu Nasaretera ema.”