Search form

Yohane 19

Pilato meni Yesu betaise sero emara nana wanera potinua.

1Pilato meni senu soldia nukare Yesu asi dirinare meni dewa. 2Ago wero nu isimamu sero asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. Ago wero tama woi izasewai zo dai wosuniwa awa. 3Ago wero bamu nuso nana zorage niro sowene doinoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.”

4Pilato meni noko kei damu niro Yuda emare ego senua wa, “Giu. Na nu puro nisokare nana tupena. Na pasina nuso tamamu sero kau inomite zo kaka tamamu wetena.” 5Ago senu Yesu nu asi dirinare bubuna wai amire tama woi izasewaire dai osero dopenu Pilato meni gipero ego senua awa, “Ema ewa giu.” 6Ago senu pris babezinomare soldia nusokarere ami giro arero ego sewa awa, “Ni pasinaira witaise, ni pasinaira witaise.” Ago sewa Pilato meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Na pasina nuso kau inona. Nu pasina tepo. Are nikakare nitopekare puro ni pasinaira deu.” 7Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nu nutope, ‘Na Anutura mai,’ asinowia, are ema ago ine awa betarise lo ge nasokare amira sai itia, are betaise.” 8Ago sewa Pilato meni ge awa niniro azu bamubake wenua awa. 9Ago wero Yesu noko uzumuro so mokara puro baro atata wero senua awa, ‘Ni nana kei awesi?” Ago senu Yesu meni ina kaka samu donua. 10Ago wenu Pilato meni ego senua awa, “Ni ge namore kaka samu inosa, atonua. Nane sana nuamunosita ni pasinaira betamunosi, amira putou namore potai, awa ni kaka gamu inosita?” 11Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Anutu meni putou awa nimore kaka potamu wamia, awa ni na betaira potai ine te oko wamia. Are na niso nana wanera potia amira pasina meni pasina niso dainitinoya.” Ago senua awa.

12Ago senu Pilato meni ge awa niniro kei damu niro Yesu awa-diro duamu senu Yuda ema nukare arero ego sewa awa, “Ni ema nu awa awa-diro duaira samunosa, awa ni Romara ema tua Sisa amira otao noko oko nuamunosa. Zo nu nutope ema tua asamunoya ami Romara ema tua Sisa awa dainamunoya.” 13Ago sewa Pilato meni ge awa niniro giro senu Yesu puro kei damu niwa Pilato meni ge sai tepo wai masi nusora arumuro itinua awa. Masi awa omata meni nabero wai. Masi amira zazo Yuda ema meni Gabata asinoisowa awa.

14Are Yuda ema pura itamu sero nena sia inoiwa waiko soe dopenu Pilato meni masi nusora itise Yuda emare ego senua awa, “Giu. Ema tua nisokare ewa.” 15Ago senu nukare arero ego sewa awa, “Nu tepo waise. Nu tepo waise. Ni pasinaira witaise.” Ago sewa Pilato meni ego senua awa, “Ema tua nisokare sana ni pasinaira betaise towita?” Ago senu pris babezinoma meni ina ego sewa awa, “Nakare ema tua nasokare zo tepo. Roma emara ema tua Sisa ami gege inoya.” 16Ago sewa giro Pilato meni ge nusokare niniro Yesu ni pasinaira betaise sero poti wana nusokarera ninua awa.

Yesu ni pasinaira dewa betenua.

17Are soldia meni Yesu puro ni pasinai potiwa dimunu zebu zo zazo nuso Giti Kopira Wetu, ota Yuda gera Goligata, amira puro bamuwa awa. 18Puro baro ni pasinaira dewa awa. Dero pasina mai eto ni pasinai etora dero zo enibara zo enibara Yesu soe ago urewa dopewa awa. 19Pilato meni senu Yesura ni pasinaira owe ego ine potiwa awa, “Yesu Nasarete natara. Nu Yuda emara ema tua.” 20Yesu dewa zebu awa nata itinua amira zorage. Are Yuda ema dainiro meni izima-sauma awinoise owe awa azimuwa. Owe awa Yuda gera ata Roma gera ata Grik gera gaewa awa. 21Are Yuda emara pris babezinoma meni Pilatore ego sewa awa, “Ni ego gaetesa awa te oko inoya, ‘Yuda emara ema tua.’ Awa doro ego ine gaeyo, ‘Nu nutope na Yuda emara ema tua asinowia.’ Ago gaeyo.” 22Ago sewa Pilato meni ego senua awa, “Gaetena ami itaise.” Ago senua awa.

23Soldia nukare Yesu dero tama woi nuso tame awa zoeto-zoeto, are kanowero pumuwa awa. Ata tama woi tura awa be dara tairo gayai tepo. Ike ena gaero osero bayai awa. 24Are nukare ego sewa awa, “Awa kapanakai waya wamunoya. Are ozina laki wanakai ema zora nana kei awai giro ami paise.” Ago sero wewa awa. Ago wewa amire ge gayai zo ego itia ami me wenua,

Nukare tama woi naso tame awa kanowewa.

Tama woi naso emo ozina laki wewa. Ge gayai ago itinua, are soldia meni ago wewa awa.

25Yesura ni pasinai susura ena erama ego ami dopewa: mia nuso, miera zawa, Maria Kliopara ara, Maria nata nuso Madala. 26Are Yesu nu mia nuso ata bua mai nuso kokopai nuto dopero itiwato giro mia nusore ego senua awa, “Mia, mai niso awa.” 27Ago sero bua mai nusore ego senua awa, “Mia niso awa.” Ago senu giro be amira ana nu Yesura mia uzumunu nuso nana witinu dia inoisonua awa.

Yesu betenua.

28Are Yesu nu bua nuso tepo wenu giro ge gayai zo itinua awa me waise sero ego senua awa, “Na ou uza inoya.” 29Ago senu nukare ewara somisomi zo puro ou wain dokaka akou zora itinua amira patiro utura gaero be nusora potiwa ninua awa. 30Ou wain niro ego senua awa, “Bua wero pesunena.” Ago sero tuma gosumunu ozana nuso tepo wenua awa.

31Yuda ema nukare pura nusokarera nena sia inoise giro ego sewa awa, “Auma Betai Daininua amira pura bamubake, are ema ni pasinaira dai awa oko itare.” Ago sero Pilatore ego sewa awa, “Nukare eya betarise sero ni ge sasa soldia meni baro te nusokare dara toumara eya betara woi nusokare ni pasinaira ena parise.” Ago sewa Pilato meni ge nusokare nininua awa. 32Are soldia nukare pasina ema eto Yesure dai dewa amira zora te wetu dewa toumunu zora da ago dewa toumunu awewa awa. 33Ago wero Yesura nana baro nu betero itinu giro wetu kaka dai toumamu dowa awa. 34Ota soldia zo baro karao meni Yesu zezegira ena gaenu urukumunu orarare oure osenua awa.

35Nane nena awa giti moka naso meni gina. Are na sero kerenitinona me inoya awa. Na gosinona, ge awa me awa. Nikare dai gawa me waise sero ge me kerenitinona awa. 36Ge gayai zo ego itia awa me waise sero nena awa kei awenua,

Nukare wetu nuso zo da di oko dara toumamunoya.

37Ota ge gayai zo ego itia,

Nukare nu gaewa urukumunua amira nana giti moka potiro gamunora. Ge gayai eto ago iterato awa.

Yesu gowewa.

38Yosefe Arimatia natara nu Yesura mai zo wero noisonua, ata nu Yuda ema azu wero tuma diai nuso kaka kerenamu bezero puro noisonua. Nune ami Pilato nana baro Yesura woi ni pasinaira ena dusunamu sero atata wenua. Ago wenu Pilato meni nininu baro dusuninua awa. 39Nikodemo nu gita pire Yesura nana kei awenua ami ni mu zamare mou nuso 34 kilogram ago puro bamuro Yosefe soremunua awa. 40Ago wero Yesura woi ni mu zamare meni gutero mo kapawai meni ewewato awa. Yuda ema nukare erama betasara ago inoisowa awa. 41Yesu dewa zebu amira agewara ni bua zo itinua, amira omata so zo bi ditira asero seka wamai itinua. Gita ema zora woi ago kaka potamu. 42Are Yuda emara pura amira nena sia waira be itinua, noko bi diti awa zorage itinu giro nuto Yesura woi ago potiwato awa.