Search form

Yohane 19:1

Pilato meni Yesu betaise sero emara nana wanera potinua.

1Pilato meni senu soldia nukare Yesu asi dirinare meni dewa.