Search form

Yohane 19:12

12Ago senu Pilato meni ge awa niniro kei damu niro Yesu awa-diro duamu senu Yuda ema nukare arero ego sewa awa, “Ni ema nu awa awa-diro duaira samunosa, awa ni Romara ema tua Sisa amira otao noko oko nuamunosa. Zo nu nutope ema tua asamunoya ami Romara ema tua Sisa awa dainamunoya.”