Search form

Yohane 19:13

13Ago sewa Pilato meni ge awa niniro giro senu Yesu puro kei damu niwa Pilato meni ge sai tepo wai masi nusora arumuro itinua awa. Masi awa omata meni nabero wai. Masi amira zazo Yuda ema meni Gabata asinoisowa awa.