Search form

Yohane 19:14

14Are Yuda ema pura itamu sero nena sia inoiwa waiko soe dopenu Pilato meni masi nusora itise Yuda emare ego senua awa, “Giu. Ema tua nisokare ewa.”