Search form

Yohane 19:16

16Ago sewa giro Pilato meni ge nusokare niniro Yesu ni pasinaira betaise sero poti wana nusokarera ninua awa.