Search form

Yohane 19:17

Yesu ni pasinaira dewa betenua.

17Are soldia meni Yesu puro ni pasinai potiwa dimunu zebu zo zazo nuso Giti Kopira Wetu, ota Yuda gera Goligata, amira puro bamuwa awa.