Search form

Yohane 19:18

18Puro baro ni pasinaira dewa awa. Dero pasina mai eto ni pasinai etora dero zo enibara zo enibara Yesu soe ago urewa dopewa awa.