Search form

Yohane 19:19

19Pilato meni senu Yesura ni pasinaira owe ego ine potiwa awa, “Yesu Nasarete natara. Nu Yuda emara ema tua.”