Search form

Yohane 19:2

2Ago wero nu isimamu sero asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. Ago wero tama woi izasewai zo dai wosuniwa awa.