Search form

Yohane 19:23

23Soldia nukare Yesu dero tama woi nuso tame awa zoeto-zoeto, are kanowero pumuwa awa. Ata tama woi tura awa be dara tairo gayai tepo. Ike ena gaero osero bayai awa.