Search form

Yohane 19:25

25Yesura ni pasinai susura ena erama ego ami dopewa: mia nuso, miera zawa, Maria Kliopara ara, Maria nata nuso Madala.