Search form

Yohane 19:29

29Ago senu nukare ewara somisomi zo puro ou wain dokaka akou zora itinua amira patiro utura gaero be nusora potiwa ninua awa.