Search form

Yohane 19:3

3Ago wero bamu nuso nana zorage niro sowene doinoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.”