Search form

Yohane 19:33

33Ago wero Yesura nana baro nu betero itinu giro wetu kaka dai toumamu dowa awa.