Search form

Yohane 19:34

34Ota soldia zo baro karao meni Yesu zezegira ena gaenu urukumunu orarare oure osenua awa.