Search form

Yohane 19:35

35Nane nena awa giti moka naso meni gina. Are na sero kerenitinona me inoya awa. Na gosinona, ge awa me awa. Nikare dai gawa me waise sero ge me kerenitinona awa.